Patron Patron Patron Patron
Pražský fotbalový svaz

Podmínky užívání

 PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO UŽÍVÁNÍ PORTÁLU WWW.MUJPRVNIKLUB.CZ

 
1.            Základní ustanovení
Pražský fotbalový svaz o.s. (dále jen „PFS"), se sídlem Kozí 915/7, Praha 1, IČ: 709 38 113, DIČ: CZ 709 38 113, tímto vydává pravidla a podmínky (dále jen „Pravidla") pro používání portálu www.nebertenamnasihru.cz.
 
Portálem se pro účely těchto Pravidel rozumí internetové stránky přístupné z adresy www.nebertenamnasihru.cz (dále jen „Portál").
 
Provozovatelem portálu je PFS. Provozovateli svědčí veškerá práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umisťuje na stránkách Portálu, včetně textu, designu stránek, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách.
 
Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Portálu se řídí těmito Pravidly. Tyto Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví portál (dále jen Uživatelé). Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele přístupných přes tento Portál.
 
2.            Aktualizování informací
Provozovatel vyvíjí maximální úsilí, aby informace na tomto Portálu byly přesné a aktuální. I přesto Provozovatel nemůže zaručit nepřetržitou přesnost, správnost a aktuálnost veškerého obsahu.
 
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv měnit a upravovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.
 
3.            Odpovědnost Provozovatele za obsah
Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umisťuje a udržuje k dispozici pro užívání na internetových stránkách v rámci Portálu. Provozovatel není odpovědný za cizí obsah, k němuž pouze zprostředkovává přístup.
 
Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoliv obsah Portálu, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele.
 
4.            Užívání Portálu Uživatelem
Uživatel se zavazuje, že pro používání tohoto Portálu se bude řídit platnými předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.
 
Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
 • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Portálu jinak než pro vlastní potřebu tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit obsah stránek Portálu.
 • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek Portálu.
 • zasahovat do bezpečnosti tohoto Portálu,
 • zasahovat jiným Uživatelům do užívání tohoto Portálu a jakýmkoli způsobem jim v užití Portálu bránit.
 • využívat Portál pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv.
 • zasílat na tento Portál zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy.
 • pokoušet se získat přístup ke stránkám tohoto Portálu, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti.
 • šířit na stránkách tohoto Portálu jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele. Zejména se zavazuje nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, které jsou proti lidské důstojnosti, které jsou svým obsahem diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví a které propagují násilí či jakékoli jiné protiprávní jednání.
 
5.            Ochrana osobních údajů
Vyjádření souhlasu s "Kodexem slušného rodiče" může být podmíněno poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.    Provozovatel se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
 
6.            Závěrečná ustanovení
Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí internetových stránek Provozovatele přístupných z Portálu.
 
Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na internetových stránkách Portálu. Souhlas s novým zněním Pravidel vyjádří Uživatel tím, že bude tento Portál nadále používat.
 
Datum vydání 7. 3. 2014
 
Pražský fotbalový svaz, o.s.

 

Fotbal je radost, ne souboj o život.

 • Chci, aby se mé dítě vracelo ze zápasů i tréninků s úsměvem a chutí do dalšího sportování.
 •  
 • Já i mé dítě jsme jeden tým, který vždy drží spolu, a to i ve chvílích, kdy se nedaří.
 •  
 • Nikdy nenadávám malým fotbalistům a fotbalistkám.
 •  
 • Vždycky respektuji rozhodnutí trenéra nebo rozhodčího.
 •  
 • Po zápase si klidně podám ruce s rodiči z druhého týmu.

Nezáleží na tom, zda mé dítě bude hrát za reprezentaci, nebo si jen zakope s kamarády pro radost. Mým přáním je, aby se fotbal a sportování obecně stali nedílnou součástí mého života.

4461 rodičů

Souhlas s kodexem vyjádřete svým podpisem

Souhlasím s podmínkami a využitím osobních údajů.
Timto podepisuji
"Kodex slušného rodiče"